Aarhus Universitets segl

Tre projekter med fokus på det rene vand

Hvad betyder udledning næringsstoffer for havets pH-balance og omfanget af iltsvind? Kan flere vandplanter reducere kvælstof og fosfor i vandløb og give bedre vandkvalitet? Dette er blandt de spørgsmål, Aarhus Universitet nu skal hjælpe med at besvare efter bevillinger fra VELUX FONDEN på i alt 3,9 mio. dkk.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

VELUX FONDEN støtter konkrete analyser, der bidrager til et mere helstøbt vidensgrundlag for forvaltning af det marine miljø i Danmark, og i foråret blev forskere, rådgivere og analytikere inviteret til at sende ansøgninger til konkrete analyser af forhold, der er væsentlige at tage hensyn til, når der træffes beslutninger om forvaltningen af de danske farvande.

Seks analyseprojekter har nu modtaget bevillinger på i alt 7,7 mio. dkk. Aarhus Universitet tegner sig for de tre med en samlet bevillingssum på 3,9 mio. dkk. De tre andre er forankrede på DTU, Aalborg Universitet og hos DHI Gras.

Analyserne skal hver især bidrage på forskellig vis med ny viden om, hvordan presfaktorer som næringsstoffer, klimaforandringer, invasive arter og miljøfremmede stoffer påvirker de danske farvande. På Aarhus Universitet drejer projekterne sig om:

Vandets PH-balance: Påvirkning fra klima og næringsstoffer.
En stor andel af de udledte drivhusgasser bliver optaget af havet, hvilket medfører forsuring af havets pH. Graden af forsuring afviger dog meget mellem kystnære områder og det åbne ocean, hvilket især skyldes udledningen af næringsstoffer fra land. Dette projekt vil undersøge den kombinerede effekt af høje niveauer af næringsstoffer og den stigende forsuring i det danske havmiljø, således at det også er muligt for forvaltningen fremover at inddrage effekten herfra. Projektet ledes af Jacob Carstensen på Institut for Bioscience, og modtager 1. mio. dkk.

Iltsvind: En joker i forvaltningen af det danske havmiljø.
Dette projekt vil optimere forståelsen og dermed modellering og kortlægning af iltsvind i tid og rum, blandt andet ved at tilvejebringe ny viden om iltsvinds dynamik herunder havbundens betydning. Den hidtidige nationale kortlægning af iltsvindets udbredelse har ikke indeholdt information om sikkerheden af det modellerede beregningsgrundlag, hvilket vil blive undersøgt i dette projekt. Projektets viden vil indgå i kommende nationale NOVANA-rapporteringer og dermed bidrage til forvaltningen af det danske havmiljø. Projektet ledes af Jens Würgler Hansen på Institut for Bioscience, og modtager 1,5 mio. dkk.

Renere vand fra vandløb til hav.
Projektet vil opbygge ny viden om, hvorvidt og i hvilken udstrækning forvaltningen af vandløb kan føre til renere udløb til de kystnære farvande. Vandløb har indlejrede funktioner, der kan reducere kvælstof og fosfor koncentrationen i vandet, og disse funktioner kan bl.a. forbedres ved tilstedeværelse af vandplanter, hvilket den nuværende forvaltning modvirker ved at fjerne vegetation i vandløbene. Således mangler der viden om, hvilke forvaltningstiltag, der bedst understøtter de næringsstofreducerende funktioner og således optimerer vandkvaliteten fra vandløb til hav. Projektet ledes af Tenna Riis, Institut for Bioscience, og modtager 1,4 mio. dkk.

Læs mere om bevillingerne på VELUX FONDENs hjemmeside.