Aarhus Universitets segl

Seneste optælling: Der er 73.300 træarter på Jorden. Over 9000 af dem mangler at blive opdaget

Over 140 forskere fra store dele af verden har med data fra bl.a. Aarhus Universitet sammen regnet sig frem til, at der må være ca. 73.300 træarter på Jorden, af hvilke ca. 9.200 endnu mangler at blive opdaget. Antallet er 14 pct. højere end hidtil antaget. Studiet tyder også på, at knap en tredjedel af arterne er sjældne.

De fleste sjældne træarter gror i Sydamerika, og det er også dér, det haster mest med at skrue op for fredningsarbejdet. Billedet viser skovrydning ved hjælp af afbrænding i den brasilianske kommune Apuí i Amazonas. Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real, under CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)
Antallet af træarter og individer pr. kontinent i GFBI-databasen. Dette datasæt (blå punkter på kortet i midten) blev sammensmeltet med TREECHANGE databasen over forekomster (lilla punkter på kortet i midten) for at give estimaterne i undersøgelsen. De grønne områder repræsenterer det globale trædække. GFBI har registreret hyppigheden af 28.192 arter blandt ca. 38 millioner træer. Figuren afbilder nogle af de hyppigste arter registreret på hvert kontinent. Nogle GFBI- og TREECHANGE-punkter kan overlappe hinanden på kortet. Grafik: Roberto Cazzolla Gatti

De fleste af de sjældne træarter gror i tropiske skove, hvor de i vidt omfang er truede af skovfældning og klimaforandringer. Det nye studie slår til lyd for, at der gøres en større indsats for at beskytte artsrige tropiske og subtropiske skove verden over.

Det gælder ikke mindst i Sydamerika, der vurderes at være det eneste hjem for næsten halvdelen af verdens træarter inklusive en stor andel af sjældne arter.

Forskerne er nået frem til de nye tal ved at sammensmelte to store databaser over trædiversitet, TREECHANGE og GFBI, og filtrere dubletter og fejlobservationer fra.

Data fra Aarhus Universitet

TREECHANGE hører hjemme på Aarhus Universitet som et forskningsprojekt ledet af professor Jens-Christian Svenning. Det rummer over 49.000 forskellige arter og data på ca. 37 mio. individer.

GFBI (Global Forest Biodiversity Initiative) overvåger 1,2 mio. jordstykker fordelt på 70 lande, og rummer ca. 28.000 arter.

Forskerne har benyttet nye og avancerede statistiske metoder til at estimere, hvor mange arter af træer, der er på kloden, og hvor der må være arter, som endnu ikke er beskrevet.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ud fra beregningerne fordeler de uopdagede arter sig således:

  • Sydamerika 43 pct.
  • Eurasien 22 pct
  • Afrika 16 pct.
  • Nord- og Mellemamerika 15 pct.
  • Oceanien 11 pct.

Træer har fundamental betydning

Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet fortæller om baggrunden for studiet, at træer har fundamental betydning for biosfæren som et centralt økologisk element i skove og savanner, for biodiversiteten og for mange mennesker. Men da man hidtil har manglet et overblik over arterne af træer, både regionalt og globalt, har det været svært at tilrettelægge en effektiv beskyttelse.

”Der er ofte mest fokus på mængden af træer, f.eks. i skovrejsningsprojekter, men træernes artsdiversitet er særdeles vigtig. Vores analyser viser, at cirka en tredjedel af træarterne sandsynligvis er sjældne og dermed særligt sårbare overfor habitatødelæggelse og klimaændringer. Det peger på behovet for bedre at sikre verdens diversitet af træer, primært ved at beskytte verdens naturområder, ikke mindst i regioner, der er rige på sjældne arter af træer, men også ved bedre at inddrage sjældne og truede træarter i skovrejsningsprojekter,” siger Jens-Christian Svenning. “Vi kan også blive bedre til inddrage den fulde bredde af hjemmehørende træarter i skovrejsningsprojekter herhjemme i Danmark”, afslutter han.


Supplerende oplysninger

Den videnskabelige artikel "The number of tree species on Earth" i PNAS

TREECHANGE projektet blev etableret med midler fra Danmarks Frie Forskningsfond, og er videreført med Jens-Christian Svennings Villum Investigator bevilling.

Kontakt:

Jens-Christian Svenning, professor og leder af TREECHANGE og Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) på Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Mail: svenning@bio.au.dk
Mobil: 2899 2304