Aarhus Universitets segl

Planter mangler dyr til at sprede deres frø

Omkring halvdelen af verdens plantearter er afhængige af dyr til at sprede deres frø. Nedgangen i antallet af fugle og pattedyr betyder, at disse planter har mistet 60 pct. af deres evne til at holde trit med klimaændringer, viser et nyt internationalt studie.

En sortbjørn spiser bær fra en hvidtjørn. Store dyr kan sprede frø over store afstande, men mange store frøspredere er uddøde eller i tilbagegang. (Foto: Paul D. Vitucci)
En amerikansk vandredrossel spiser et virginsk vinterbær. Små fugle som vandredrosler spreder typisk frø over relativt korte afstande. (Foto: Paul Vitucci)

En stor del af verdens planter risikerer at uddø, fordi der mangler dyr til at sprede deres frø langt nok væk til, at de kan følge med klimaændringerne.

Det vurderer et forskerhold bestående af to forskere fra Aarhus Universitet og to forskere fra de amerikanske universiteter Rice University, University of Maryland og Iowa State University, efter at de ved hjælp af maskinlæring og data fra tusindvis af feltstudier har kortlagt, hvor stor betydning de frøspredende fugle og pattedyr har for planters evne til at sprede sig verden over.

Forskerne har sammenlignet kort over frøspredning i dag med kort, der viser, hvordan frøspredningen ville se ud uden påvirkning fra mennesker – det vil sige udryddelse eller andre begrænsninger i dyrenes udbredelse.

Studiet er netop offentliggjort på forsiden af det ansete videnskabelige tidsskrift Science.

Planter kan ikke løbe fra klimaet

Mange plantearter er nødt til at flytte til nye områder, når klimaet skifter, og deres eneste mulighed for at ’migrere’ er, at dyr spiser eller indsamler deres frugter, f.eks. bær eller nødder, og derefter spreder frøene andre steder, hvor planterne har en chance for at overleve.

Det har fungeret de sidste mange millioner år, hvor planter har klaret istider og andre klimaudsving med hjælp fra sultne fugle og pattedyr. Nu står planterne imidlertid over for meget hurtige klimaændringer, og tabet af biodiversitet blandt dyrene betyder, at der nu er færre til at sprede frøene.

Forskerne når således frem til, at de plantearter, der er afhængige af dyr til at sprede deres frø, har fået reduceret deres muligheder for at kunne holde trit med de nuværende klimaændringer med 60 pct. Og det drejer sig vel at mærke om ca. halvdelen af alle jordens plantearter.

Krisen bliver værre

”Vores studie viser, at biodiversitetskrisen stikker dybere end ”blot” tab af arter. Den medfører tab af funktioner, der faktisk gør krisen endnu værre,” siger Jens-Christian Svenning, som er seniorforfatter på studiet og professor på Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen viser, at nedsat frøspredning på grund af den uddøen blandt dyr, der allerede er sket, er særligt alvorlig i tempererede områder i Nordamerika, Europa, Sydamerika og Australien. Hvis de truede dyrearter også uddør, vil det i særlig grad ramme de tropiske områder i Sydamerika, Afrika og Sydøstasien.

"Vi har fundet regioner, hvor planternes evne til at sprede sig i takt med klimaændringerne er blevet reduceret til kun fem pct., selvom de kun havde mistet nogle få procent af deres pattedyr- og fuglearter," siger artiklens førsteforfatter, Evan Fricke fra Rice University i Texas.

Det kan medføre, at plantebiodiversiteten også falder. Det vil ikke kun gå ud over planterne, men også de mange andre arter, der er afhængige af planterne, f.eks. bier og sommerfugle, og de mange fordele, som planter giver mennesker, lige fra lagring af kulstof (CO2) til opretholdelse af folks levebrød.

"Når vi mister pattedyr og fugle fra økosystemer, mister vi ikke kun arter. Udryddelse og tab af levesteder skader komplekse økologiske netværk. Denne undersøgelse viser, at dyrs tilbagegang kan forstyrre økologiske netværk på måder, der truer klimamodstandsdygtigheden af hele økosystemer,” fortæller medforfatter Alejandro Ordonez, der er adjunkt ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Nødvendig genopretning

Forskerne peger på, at faldet i spredningen af frø kan modvirkes ved at gendanne økosystemer og forbedre forbindelsen mellem dyrenes naturlige levesteder.

”Det er vigtigt at beskytte og genoprette naturlige habitater, men vores undersøgelse viser, at det er nok så vigtigt også at genoprette de bestande af især større dyr, der ofte mangler og som er meget vigtige for økologiske funktioner som f.eks. spredning af frø,” siger Jens-Christian Svenning.


Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Ekstern finansiering National Science Foundation, VILLUM FONDEN og Aarhus Universitets Forskningsfond
Interessekonflikt Forfatterne erklærer, at der ikke er interessekonflikter
Link til videnskabelig artikel https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk3510
Kontaktdata

Jens-Christian Svenning, professor og leder af Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World (BIOCHANGE) på Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Mail: svenning@bio.au.dk
Mobil: 2899 2304