Aarhus Universitets segl

Ledelseshåndtering af forløb

En videnskabelig artikel, offentliggjort i Nature i 2016, har gennem en årrække været genstand for kritik fra fagfæller og givet anledning til en sag i universitetets praksisudvalg. Sagen er omtalt ad flere omgange i Berlingske og senest i en række andre medier. Mediedækningen kunne give indtryk af, at ledelsen på fakultetet har været passiv og ikke har håndteret sagen. Det er bestemt ikke korrekt og der er stadig en proces i gang omkring håndteringen. I det følgende opridses institutledelsens og dekanens håndtering af den kritik, der fulgte i kølvandet på Nature-artiklen Exploring the quantum speed limit with computer games.

Foto: Jesper Rais/AU Foto
Foto: Jesper Rais/AU Foto

April 2016
To videnskabelige medarbejdere på Institut for Fysik og Astronomi (IFA), AU, er henholdsvis corresponding author og co-author til artiklen i Nature. Artiklen benævnes i det følgende Nature 2016.

Juli-august 2017
En forsker fra Harvard University henvender sig til corresponding author og udbeder sig en spilkode, som Harvard-forskeren finder vigtig for resultaterne i Nature 2016.

April 2018
Harvard-forskeren udgiver en artikel i Physical Review A i april 2018 med kritik af Nature 2016.

Oktober 2018
Artiklen i Physical Review afstedkommer en voksende intern kritik på IFA hen over sommeren og det tidlige efterår 2018. Det udvikler sig fra indtil da at have karakter af faglig kritik, til at der nu også rejses spørgsmål om brud på forskningsintegritet. Som følge heraf henvender institutleder Ulrik Uggerhøj (UIU) sig i oktober sig til fakultetets ra?dgiver for ansvarlig forskningspraksis. Rådgiveren undersøger sagen og svarer UIU, at han er overbevist om, at der ikke er noget problem med Nature 2016, men at der er behov for at forklare Nature-artiklen i lyset af artiklen i Physical Review.

November 2018
Co-author sender en redegørelse til UIU og viceinstitutleder Lars Bojer Madsen (LBM) om sit syn på Harvard forskerens udsagn i artiklen fra april 2018.

April 2019
En forsker ved Institut for Datalogi AU udgiver en artikel pa? arXiv. Han støtter i denne artikel Harvard-forskerens synspunkter i forhold til konklusionerne i Nature 2016.

Maj 2019
Der afholdes på IFA et møde med det forma?l at skabe forsta?else for de lokalt involveredes synspunkter. Pa? mødet deltog IFAs daglige ledelse, corresponding author og co-author til Nature 2016 samt den gruppe af medarbejdere fra instituttet som primært har fremsat kritik.

8.7.2019
UIU modtager besked fra praksisudvalgets sekretariat, som respons pa? en anmodning om ra?d i sagen. Sekretariatet mener, at den fremsendte information lyder som en faglig uenighed og opfordrer til at kontakte rådgiveren for ansvarlig forskningspraksis på fakultetet igen. UIU anmoder samme dag rådgiveren om igen at kigge pa? sagen, hvilket han accepterer.

12.7.2019
Forskeren ved Institut for Datalogi, AU, beder i første gang corresponding author om udlevering af koder.

8.8.2019
Fakultetets ra?dgiver for ansvarlig forskningspraksis, giver UIU mundtlig besked om resultatet af sine yderligere undersøgelser. Rådgiveren har talt med to af de involverede, og har vurderet, at der ikke er sket afgørende ændringer. Rådgiveren mener derfor, at der ikke er grund til at gøre mere.

August-oktober 2019
UIU beder flere gange corresponding author om at følge op på det offentlige svar til kritikken, som vedkommende på eget initiativ havde stillet forskeren fra Institut for Datalogi AU i udsigt i forsommeren. Dette svar foreligger 31.10. og bliver rettet 16.12., da kodefejlen opdages.

November, 2019
UIU bliver informeret først mundtligt senere skriftligt (7.11.2019) om, at forskeren ved Harvard ikke har modtaget en spilkode efter sin henvendelse i 2017, som forskeren ikke har rykket for.

15.11.2019
UIU pa?lægger corresponding author at udlevere computer-koderne med frist 1.12.2019. Co-author har kort forinden pålægget meddelt UIU, at de er ved at finde koderne frem. UIU vurderer dog, at presset om at fa? koderne udleveret ikke tillader længere ventetid. UIU afviser en anmodning om udsættelse af tidsfristen, og koderne udleveres som pålagt 1.12.19.

13.12.2019
Institutlederen ved Institut for Datalogi Kaj Grønbæk (KG) orienterer UIU om, at forskeren fra Datalogi har fundet en fortegnsfejl i den omtalte kode. Han har skrevet en note relateret til denne fortegnsfejl, der senere offentliggøres (12.03.2020).

16.12.2019
Corresponding author og co-author orienterer UIU om eget fund af en alvorlig fortegnsfejl i den omtalte computer-kode. I løbet af den følgende måned pågår der orientering om fejlen og dennes betydning.

3.2.2020
UIU orienterer IFAs videnskabelige medarbejdere om de fundne fejl i beregningerne bag Nature 2016, og at dele af artiklens ordlyd og figurer er forkerte.

4.2.2020
Corresponding author og co-author sender rapport til Nature om konsekvenserne af fejlen. UIU videresender, med Corresponding author og co-authors viden og accept, denne rapport til KG og forskeren fra Datalogi.

4.-5.2.2020
UIU informerer centrale fonde telefonisk om fundet af fejlen.

17.2.2020
Møde ml. UIU og NATs daværende dekan Lars H. Andersen (LHA), hvor eventuelle tiltag diskuteres. Ekstraordinært institutledelsesmøde pa? IFA hvor det bliver besluttet, at sagen skal indberettes til praksisudvalget.

21.2.2020
Møde mellem rektor Brian Bech Nielsen (BBN), LHA  og UIU, hvor BBN og LHA tilslutter sig, at sagen indberettes til praksisudvalget. Sagen sendes til praksisudvalget d. 4.3.2020.

5.5.2020
Nature offentliggør notits om retraction af Nature 2016.

7.5.2020
Nuværende dekan Kristian Pedersen (KP) modtager Praksisudvalgets udtalelse fra BBN. Praksisudvalget udtaler at forsinkelse i udlevering af kode fra corresponding author og co-author (Nature2016) var tvivlsom forskningspraksis. BBN og KP tiltræder begge udtalelsen. Praksisudvalgets sekretariat har haft en drøftelse med Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) om henvendelsen, og i mail af 31. marts 2020 har NVU’s sekretariat i samra?d med nævnets formand erklæret sagen uden for NVU’s kompetence.

Pa? denne baggrund har Aarhus Universitets Praksisudvalg vurderet sagen med henblik pa? at bedømme, hvorvidt der er tale om »tvivlsom forskningspraksis« som omfattet af Praksisudvalgets kompetence.

11.-19.5.2020
UIU modtager praksisudvalgets udtalelse fra KP. Corresponding author og co-author meddeles mundtligt praksisudvalgets udtalelse til møder 12.5., og IFAs øvrige involverede informeres til møde 19.5., hvor forskerne fra IFA fremlægger det yderligere kritikpunkt at en kode uden den afgørende fortegnsfejl foreligger, med et tidsstempel fra maj 2017. Sidstnævnte oplysning gav anledning til, at der blev igangsat en afklarende proces.

14.06.2020
KP og BBN vender, hvordan KP kan hjælpe med at få afklaret evt. udestående kritikpunkter og set fremad.

15.6.2020
UIU beder co-author om et møde til en forklaring af en uafklaret problematik. Co-author fremlægger til mødet efter UIUs vurdering en tilfredsstillende forklaring.

10.8.2020
Corresponding author informerer UIU om, at Nature 2016 blev tilbagetrukket 22.7.

9.9.2020
Møde mellem UIU og corresponding author der skal afklare ubesvarede spørgsmål om detaljer i sagen omkring tidsligheden i erkendelsen af kodefejlen. På mødet fremlægger corresponding author efter UIUs vurdering en tilfredsstillende forklaring pa? forløbet.

23.10.2020 samt 17.11.2020 ff
KP holder separate møder med sagens parter for at lytte til og forstå kritikpunkter, og finde en vej til afklaring af disse. Der pågår fortsat et arbejde omkring håndteringen af den videre proces.