Aarhus Universitets segl

Hvor god er din mark til at holde på kvælstoffet?

Ny teknologi skal gøre det muligt at bestemme hvordan undergrunden under den enkelte mark naturligt omsætter kvælstof. Det vil bane vejen for målrettet regulering af kvælstofgødskning, til gavn for både miljø og landbrug.

Forskere på Aarhus Universitet har udviklet en ny metode, som ved hjælp af to slæder efterspændt en firehjulet motorcykel kan kortlægge undergrunden i 3D ned til 50 meters dybde i en hidtil uset detaljegrad og fart.
Forskere på Aarhus Universitet har udviklet en ny metode, som ved hjælp af to slæder efterspændt en firehjulet motorcykel kan kortlægge undergrunden i 3D ned til 50 meters dybde i en hidtil uset detaljegrad og fart. Metoden hedder tTEM (Towed Transient Electromagnetic Measurements) og er så effektiv, at amerikanske forskere allerede har lånt den første prototype. Foto: AU

Landmanden gøder typisk sine afgrøder med mere kvælstof, end de kan optage, for at få et fornuftigt udbytte. Noget af det kvælstof, som planterne levner, bliver udvasket fra markerne og kan ende i vandmiljøet.

Men altså kun noget af det. Undergrunden under nogle jorde kan med geokemiske processer helt naturligt selv omsætte en del af det kvælstof, som planterne ”levner”, så det ikke finder vej til grundvandet og vandløb.

I forsknings- og innovationsprojektet MapField skal forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug samarbejde om at udvikle innovative miljøteknologier, der kan kortlægge undergrundens beskaffenhed med få meters nøjagtighed. Det skal gøre det muligt præcist at forudsige vandets og kvælstoffets vej og omsætning fra den enkelte mark til grundvand og vandløb og dermed være med til at sikre det danske grundvand, vandløb og fjorde mod kvælstofforurening – samtidig med, at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget.

Innovationsfonden har investeret 18,9 mio. kr. i projektet, der skal ledes af Birgitte Hansen fra GEUS.

”MapField skal udvikle avancerede metoder til kortlægning af undergrunden og vil kunne anvendes i både Danmark og i resten af EU, hvor der er intensivt landbrug og samtidig et sårbart vandmiljø.”, siger Anders Vest Christiansen, som er lektor på institut for Geoscience og co-project leader.

Kortlæg marken

Projektet vil udvikle geofysiske, hydrogeologiske og geokemiske kortlægningsteknologier og et samlet koncept, som vil kunne anvendes til at bestemme den enkelte marks naturlige evne til at tilbageholde kvælstof, så det ikke ender i vandmiljøet.

Kombinationen af viden fra forskellige fagområder gør projektet særlig stærkt i forhold til udvikling og implementering af et samlet kortlægningskoncept til målrettet kvælstofregulering. Projektet kombinerer således ekspertise inden for både geofysisk, hydrogeologi, geokemi, agronomi, modellering, software udvikling, kommunikation, økonomi og forretningsudvikling.

Præcis gødskning

Projektet danner det faglige grundlag for at indføre den allerede politisk bestemte målrettede regulering af kvælstof i landbruget, og projektets resultater vil være til gavn for både landmanden og miljøet.

Landmanden vil vide, hvor gødningen skal placeres på marken i forhold til optimalt afgrødeudbytte, og samtidig kan miljøforvalteren udpege områder med stor eller lille risiko for udvaskning af kvælstof. Det er grundlaget for en målrettet kvælstofanvendelse.

MapField kan være med til at sikre, at Danmark kan leve op til EU’s krav til vandmiljøet samtidig med, at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget.


Kontakt:

 

Lektor Anders Vest Christiansen,
Institut for Geoscience
Aarhus Universitet,
email anders.vest@geo.au.dk
mobil 2945 4305

Seniorforsker Birgitte Hansen
GEUS, Aarhus
email bgh@geus.dk
mobil 2055 5245

Fakta:

 

Projektet er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), 5 institutter på Aarhus Universitet: Geoscience, Ingeniørvidenskab, Agroøkologi, Bioscience og Virksomhedsledelse under BSS, Københavns Universitet (Institut for Miljø- og ressourceøkonomi), Miljøstyrelsen samt SEGES under Landbrug & Fødevare, Aarhus Geosoftware (AGS), NIRAS, Region Midtjylland og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). 

Innovationsfondens investering: 18,9 millioner kr.

Samlet projektbudget: 29,7 millioner kr. 

Varighed af projektet: 3 år og 3 måneder